ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

HOME > การออกแบบระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับพนักงานชาวไทย

การออกแบบระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับพนักงานชาวไทย

เรานำเสนอระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีและเหมาะสมที่สุดโดยการออกแบบบนพื้นฐาน
ของแนวคิดด้านการบริหารงานบุคคลต่างๆ (การแบ่งระบบเกรดและเงินเดือนโดยอิงตามทักษะ)
ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น เพราะเราเชื่อว่าแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลที่อิงกับทักษะของพนักงานเหมาะสมกับธรรมชาติและแนวคิดของชาวไทยมากกว่าแนวคิดอื่นๆ
(เช่นการแบ่งระดับพนักงานและเงินเดือนโดยอ้างอิงจากงานที่รับผิดชอบ) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนำมาใช้
ในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา)

ในการออกแบบระบบดังกล่าว จะพิจารณาจากขนาดของบริษัทจากจำนวนของพนักงาน
เพื่อให้ได้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร

● ขนาดของบริษัท (จำนวนของพนักงาน)

<50, ≧50 & <100, ≧100 & <500, ≧500 & <1,000, ≧1,000, etc.

ระบบ แนวคิดพื้นฐาน
HR System

(ระบบเกรดพนักงาน)
โดยพิจารณาจากลักษณะธรรมชาติของชาวไทยซึ่งให้ความสำคัญกับอายุและ
ประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงองค์ประกอบด้านผลการทำงาน เป็นระบบ
ที่เราจะออกแบบและนำเสนอ
ระบบการปรับเกรดของพนักงาน ออกแบบและนำเสนอระบบซึ่งการปรับเกรดหรือระดับของพนักงานจะได้รับการพิจารณาด้วยมาตรฐานที่ชัดเจนและเป็นธรรม
ระบบการประเมินผลงาน ออกแบบและนำเสนอระบบการประเมินผลงานแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสมด้วยมาตรฐานที่ชัดเจนและเป็นธรรม (ทั้งเพื่อการปรับเงิน
เดือนประจำปีและการจ่ายเงินโบนัส) และนอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ประเมินผลโดยเชื่อมโยงกับระบบที่ออกแบบ
ดังกล่าว เนื่องจากทักษะของผู้ประเมินผลก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ทำให้ระบบการประเมินผลมีความยุติธรรม
ระบบเงินเดือน นำเสนอโดยการออกแบบโครงสร้างด้านเงินเดือนและสวัสดิการโดยอ้างอิงจากทักษะซึ่งจะทำให้ระบบ
ได้รับการยอมรับและเห็นพ้องโดยธรรมชาติของชาวไทย
ระบบการจ่ายเงินโบนัส นำเสนอระบบการจ่ายเงินโบนัสซึ่งจำนวนของโบนัสจะถูกกำหนดโดยผลลัพธ์จากการประเมินผลการทำงาน
ส่วนบุคคลและผลลัพธ์ที่มาจากดัชนีชี้วัดผลงานของบริษัท (KPI: Key Performance Index)
ระบบการให้รางวัลและการลงโทษ นำเสนอระบบการให้รางวัลที่มีเป็นครั้งคราวตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการลงโทษ อ้างอิงจาก “การจัดการตามอาการที่เกิด”
และนอกเหนือจากนั้น เรายังนำเสนอระบบการตรวจหาการฝ่าฝืนระเบียบวินัยเพื่อให้ระบบการลงโทษมีประสิทธิภาพด้วย
ระบบอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

ฟร์อมแบบสอบถามโดยเมล์