ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

HOME > นโยบายการพัฒนาบุคลากรของโคลเอก (ฝึกอบรมสำหรับชาวไทยและชาวญี่ปุ่น)

นโยบายการพัฒนาบุคลากรของโคลเอก (ฝึกอบรมสำหรับชาวไทยและชาวญี่ปุ่น)

การพัฒนาบุคลากรของโคลเอก (การฝึกอบรมสำหรับชาวไทยและชาวญี่ปุ่น) ไม่ได้เป็นประเภท One Shot
ซึ่งเป็นเพียงการฝึกอบรมที่จบ ณ ตอนที่เข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น
โคลเอกนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์ทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรที่ออกแบบตามความต้องการหรือจำเป็นสำหรับองค์กร โดยรูปแบบการฝึกอบรมจะเป็นดังต่อไปนี้

ระบุให้ชัดเจนถึงเป้าหมายการฝึกอบรมทางด้านความรู้หรือทักษะซึ่งผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคน
ควรได้รับการปรับปรุงหรือขยายผล

ทำให้เห็นภาพความคืบหน้าทักษะหรือความรู้ด้วยข้อมูลสำหรับแต่ละผู้เข้ารับการฝึกอบรม

แสดงให้เห็นชัดเจนถึงทิศทางการติดตามผลหลังจากฝึกอบรมไปแล้ว ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมและบริษัทของผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำให้วงจร PDCAดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

เตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีคุณภาพและหลากหลายตรงความต้องการสำหรับทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

นอกเหนือจากการเปิดหลักสูตรทั่วไปแล้ว ยังจัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยด้วย

การจัดหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร

หลักสูตรการฝึกอบรมจะได้รับการออกแบบและดำเนินการฝึกอบรมด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ กรุณาติดต่อเรา

※ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จะพิจารณาจากการฝึกอบรมแบบเป็นกลุ่ม

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

ฟร์อมแบบสอบถามโดยเมล์

หลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป

หลักสูตรสำหรับชาวไทย

ฝึกอบรมโดยผู้อบรมชาวไทยและชาวญี่ปุ่น
ในทุกๆหลักสูตร รายงานการฝึกอบรม (ทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น) จะถูกส่งไปยัง
ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมของแต่ละบริษัทหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น

สำหรับเวลาและราคาของการฝึกอบรมโปรดดูที่ “หน้าแนะนำหลักสูตรการฝึกอบรม”

หมายเลข หลักสูตร เนื้อหา
T1 การทำงานที่มีประสิทธิภาพในบริษัทญี่ปุ่น

(ความต่างทางวัฒนธรรม)

เรียนรู้และเข้าใจวิธีการคิด ค่านิยม ลักษณะการทำงาน และอื่นๆ ของบริษัทญี่ปุ่นและผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
นำสิ่งที่ได้เรียนรู้เหล่านั้นมายกระดับคุณภาพการทำงาน และพัฒนาตัวเองให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
[ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม]
พนักงานชาวไทย และล่าม ที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

T2 เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้จัดการ ทำความเข้าใจวิธีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง   เรียนรู้แนวทางการปรับปรุงทักษะการบริหารเพื่อให้เป็นผู้จัดการที่ได้รับความไว้วางใจ

[ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม]
ผู้จัดการ หรือผู้ที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการ

T3 ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เป็นหลักสูตรขั้นสูงต่อจากหลักสูตร “เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้จัดการ” เพื่อยกระดับทักษะการเป็นผู้นำ

เรียนรู้การกำหนดวิสัยทัศน์และทักษะด้านความคิดที่จำเป็นสำหรับการเป้นผู้จัดการระดับสูง

[ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม]
ผู้จัดการอาวุโส หรือผู้ที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการอาวุโส

T4 โฮเรนโซ เพื่อการสื่อสารที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาและทฤษฎี ทำความเข้าใจและนำหลักโฮเรนโซมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ยกระดับทักษะการติดต่อสื่อสารผ่านการเรียนรู้จากกรณีศึกษาต่างๆ
[ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม]
ผู้จัดการ หัวหน้างาน ลีดเดอร์ และสต๊าฟ

T5 การโค้ชชิ่งเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เรียนรู้ทฤษฏีการโค้ชชิ่งที่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และพัฒนาทักษะการโค้ชชิ่งผ่านการฝึกปฏิบัติ

[ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม]
ผู้จัดการ หัวหน้างาน และลีดเดอร์

T6 การแก้ไขปัญหาเพื่อการปรับปรุงอย่างแท้จริง เรียนรู้การระบุปัญหาให้ชัดเจนจากข้อมูล เรียนรู้การค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้วยหลักการ Genba/Genbutsu/Genjitsu  และกำหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไขด้วยวงจร PDCA   ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ ผ่านการฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การขยายผลต่อไป

[ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม]
ผู้จัดการ หัวหน้างาน ลีดเดอร์ และสต๊าฟ

T7 การพัฒนาความสามารถในการจัดการหน้างาน

(Genba Capability)

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงการแก้ปัญหาหน้างานต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง  โดยเน้นแนวคิด “การทำให้มองเห็น” (Visualization) และ “ไม่เกิดความสูญเปล่า-ไม่ฝืนเกินกำลัง-ไม่เกิดความไม่สม่ำเสมอ” ซึ่งเป็นหลักสำคัญของการยกระดับความสามารถในการ Genba

[ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม]
ผู้จัดการ หัวหน้างาน ลีดเดอร์ และสต๊าฟ

T8 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นตรรกะ การคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวางแผน การตัดสินใจ  การกำหนดกลยุทธ์ เป็นต้น

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการคิดอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์ และการสร้างทางเลือกต่างๆ

[ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม]
ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  และสต๊าฟ

T9 หลักพื้นฐานในการทำงานและมารยาททางธุรกิจ มารยาททางธุรกิจและหลักพื้นฐานในการทำงานเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้เมื่อเริ่มทำงานในองค์กร เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพตามความคาดหวังขององค์กร

[ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม]
สต๊าฟ  และพนักงานใหม่

หลักสูตรสำหรับชาวญี่ปุ่น

การฝึกอบรมจะดำเนินการโดยผู้อบรมชาวญี่ปุ่น
(โดยมีผู้ช่วยเป็นชาวไทย ขึ้นอยู่กับหลักสูตร)
ในทุกๆหลักสูตร ทางบริษัทจะส่ง “รายงานผลการฝึกอบรม-ภาษาญี่ปุ่น”ไปยัง
ผู้รับผิดชอบของแต่ละบริษัท

สำหรับเวลาและราคาของการฝึกอบรมโปรดดูที่ “หน้าแนะนำหลักสูตรการฝึกอบรม”

หมายเลข หลักสูตร เนื้อหา
J1 การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับชาวไทย

(ความต่างทางวัฒนธรรม)

เรียนรู้แนวความคิด ค่านิยม รูปแบบการทำงาน เป็นต้น ของคนไทย เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนและพัฒนาการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาชาวไทยให้การทำงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

[ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม]
ชาวญี่ปุ่นที่ทำงานร่วมกับคนไทย

J2 เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้จัดการ ทำความเข้าใจภาพรวมของการบริหารจัดการที่ถูกต้อง และเรียนรู้แนวทางการปรับปรุงทักษะการบริหารเพื่อให้เป็นผู้จัดการที่ได้รับความไว้วางใจ

[ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม]
ผู้จัดการชาวญี่ปุ่น หรือผู้ที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการ

J3 การโค้ชชิ่งเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เรียนรู้ทฤษฏีการโค้ชชิ่งเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และพัฒนาทักษะการโค้ชชิ่งผ่านกรณีศึกษา

[ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม]
ผู้จัดการ หัวหน้างานชาวญี่ปุ่น

J4 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นตรรกะ การคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวางแผน การตัดสินใจ  การกำหนดกลยุทธ์ เป็นต้น

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการคิดอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์ และการสร้างทางเลือกต่างๆ

[ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม]
ผู้จัดการ หัวหน้างาน และสต๊าฟชาวญี่ปุ่น

J5 การบริหารจัดการด้านแรงงานในประเทศไทย เรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาแรงงานต่างๆ  โดยการวิเคราะห์ถึงลักษณะ รูปแบบ และสาเหตุของปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

[ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม]
ผู้จัดการ และหัวหน้างานชาวญี่ปุ่น