ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

HOME > วันอังคารที่ 19 และวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ได้มีการจัด Workshop เรื่อง “แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning Workshop)” สำหรับบริษัท A ที่จังหวัดชลบุรี 【คลิกเพื่อดูรายละเอียด】

2019-03-25

วันอังคารที่ 19 และวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ได้มีการจัด Workshop เรื่อง “แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning Workshop)” สำหรับบริษัท A ที่จังหวัดชลบุรี 【คลิกเพื่อดูรายละเอียด】

บริษัท A ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (สำหรับตำแหน่งบริหารอาวุโส Senior Management) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของบริษัท A สำหรับปีนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน   โครงการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งนี้มีกำหนดการดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายนปีนี้  ซึ่งโคลเอกได้จัด workshop ครั้งแรกไปแล้วโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 16 ท่าน และได้แบ่งเป็นการทำ workshop สองกลุ่ม

 
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการนี้ต้องทำ ได้แก่

 

① ประเมินทักษะความสามารถของตนเอง (Competency self-check)

② สัมภาษณ์รายบุคคล
(เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตรวจสอบความแตกต่าง (gap) ของผลคะแนนจากการประเมินความสามารถของตนเองกับการประเมินของผู้บังคับบัญชา)

③ ทบทวนนโยบายบริหารและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

④ เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาแผนงานระยะกลาง (mid-term action plan) จากนโยบายและกลยุทธ์ข้างต้นเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง

 

 
เนื่องจาก workshop ครั้งนี้ไม่ใช่การอบรมธรรมดาทั่วไป  แต่เป็นการนำประเด็นจากการทำงานจริงมาทำ workshop ผู้เข้าอบรมในโครงการนี้จึงต้องใช้ความพยายามอย่างจริงจัง