ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

HOME > วันเสาร์ที่ 8 กันยายน ได้มีการอบรมเรื่อง “มารยาททางธุรกิจและพื้นฐานการทำงาน (Business Manners and Basics of Working)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบริษัท B ในกรุงเทพ 【คลิกเพื่อดูรายละเอียด】

2018-09-15

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน ได้มีการอบรมเรื่อง “มารยาททางธุรกิจและพื้นฐานการทำงาน (Business Manners and Basics of Working)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบริษัท B ในกรุงเทพ 【คลิกเพื่อดูรายละเอียด】

โดยได้ดำเนินการอบรมในหัวข้อต่อไปนี้

1. มารยาททางธุรกิจ (Business Manners)

1) การแต่งกาย
2) การทักทาย
3) การทำงานเป็นทีม
4) กฎระเบียบ
5) มารยาทเกี่ยวกับกฎระเบียบ
6) การรับคำสั่ง
7) การสื่อสารแบบ Ho-Ren-So
8) 3ส
9) การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance)
10) การเขียนเอกสารเชิงธุรกิจ
11) การตอบรับและโต้ตอบทางโทรศัพท์
12) การปฏิสัมพันธ์กับแขก

2. หลักพื้นฐานในการทำงาน (Basics of Working)

1) หลักพื้นฐานในการทำงาน 4 ประการ
2) วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเอง

 

 

การอบรมเรื่องมารยาททางธุรกิจได้นำเอาเกมตอบคำถามมาใช้ประกอบการอบรม  โดยผู้เข้ารับการอบรมจะจับคู่แบ่งเป็นทีมและแข่งขันกันตอบคำถาม  ซึ่งแต่ละทีมได้แข่งขันกันอย่างจริงจังมาก

การนำเอาเกมแบบนี้มาใช้ในการอบรม ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจในการเรียนรู้เนื้อหาการอบรมเป็นอย่างมาก  และเข้าใจอย่างลึกซึ้งพร้อมกันนั้นก็ได้ความสนุกสนานอีกด้วย