ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

HOME > วันพฤหัสที่ 26 กรกฎาคม ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “มารยาททางธุรกิจและพื้นฐานการทำงาน (Business Manners and Basics of Working)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับสต๊าฟของโรงเรียน M ที่สำนักงานชิดลมของเรา

2018-07-31

วันพฤหัสที่ 26 กรกฎาคม ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “มารยาททางธุรกิจและพื้นฐานการทำงาน (Business Manners and Basics of Working)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับสต๊าฟของโรงเรียน M ที่สำนักงานชิดลมของเรา

โดยได้ดำเนินการอบรมในหัวข้อต่อไปนี้

 

1. มารยาททางธุรกิจ (Business Manners)

1) การแต่งกาย
2) การทักทาย
3) การทำงานเป็นทีม
4) กฎระเบียบ
5) มารยาทเกี่ยวกับกฎระเบียบ
6) การรับคำสั่ง
7) การสื่อสารแบบ Ho-Ren-So
8) 3ส
9) การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance)
10) การเขียนเอกสารเชิงธุรกิจ
11) การตอบรับและโต้ตอบทางโทรศัพท์
12) การปฏิสัมพันธ์กับแขก

 
2. หลักพื้นฐานในการทำงาน (Basics of Working)

1) หลักพื้นฐานในการทำงาน 4 ประการ
2) วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเอง

 
ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้มีส่วนร่วมและตอบสนองในการฝึกฝนต่างๆ อยางเต็มที่และมีทัศนคติที่ดีในการอบรม