ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

HOME > วันที่ 21 กรกฎาคม และ 4 สิงหาคม ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “การแก้ไขปัญหาเพื่อการปรับปรุงอย่างแท้จริง (Problem Solving for True KAIZEN)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบริษัท H ที่จังหวัดนครราชสีมา 【คลิกเพื่อดูรายละเอียด】

2018-08-07

วันที่ 21 กรกฎาคม และ 4 สิงหาคม ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “การแก้ไขปัญหาเพื่อการปรับปรุงอย่างแท้จริง (Problem Solving for True KAIZEN)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบริษัท H ที่จังหวัดนครราชสีมา 【คลิกเพื่อดูรายละเอียด】

ในการอบรมหลักสูตรสองวันดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 20 ท่าน ซึ่งมีระดับตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และตำแหน่งอื่นๆ ของบริษัท H ร่วมอบรมด้วย

ในวันแรกของการอบรมเป็นการบรรยายและทำแบบฝึกหัดในรูปแบบของการเล่นเกม  ส่วนวันที่สองผู้เข้าอบรมได้ทำการศึกษาเรียนรู้จากกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในงาน  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมมีความสนใจอย่างยิ่ง และนับเป็นการอบรมที่มีประสิทธิภาพมาก