ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

HOME > วันพฤหัสที่่ 13 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นตรรกะ (Logical Thinking)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบริษัท S ที่กรุงเทพฯ 【คลิกเพื่อดูรายละเอียด】

2018-12-14

วันพฤหัสที่่ 13 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นตรรกะ (Logical Thinking)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบริษัท S ที่กรุงเทพฯ 【คลิกเพื่อดูรายละเอียด】

ผู้จัดการ 3 ท่าน ของบริษัท S ได้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้

เนื้อหาการอบรม มีดังนี้
 

1. Logical Thinking คืออะไร

2. พื้นฐานของ Logical Thinking

3. โครงสร้างของตรรกะ

(โครงสร้าง ปิรามิด, MECE, การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย เป็นต้น)

4. การพิสูจน์สมมติฐาน

5. การแก้ไขปัญหา

6. ทบทวนและสรุป

 

 
ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เนื้อหาข้างต้นจากการบรรยายและทำแบบฝึกหัด ซึ่งการฝึกปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงตรรกะ ดังนั้น จึงได้มีการฝึกปฏิบัติหลายๆ ครั้ง โดยการใช้เกมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะอย่างจริงจังและสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน