ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

HOME > วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม ได้มีการอบรมเรื่อง “หลักพื้นฐานในการบริหารจัดการ (Basic Management)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบริษัท N ที่ศรีราชา 【คลิกเพื่อดูรายละเอียด】

2018-10-10

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม ได้มีการอบรมเรื่อง “หลักพื้นฐานในการบริหารจัดการ (Basic Management)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบริษัท N ที่ศรีราชา 【คลิกเพื่อดูรายละเอียด】

ผู้จัดการของบริษัท N จำนวน 13 ท่านได้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้
โดยเนื้อหาการอบรม มีดังนี้

1. ผู้จัดการคืออะไร

ผู้จัดการคืออะไร
– ความรับผิดชอบของผู้จัดการ

2. พฤติกรรมที่ผู้จัดการควรปฏิบัติ

ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
– ซื่อสัตย์
– ท้าทายกับสิ่งใหม่

3. บทบาทของผู้จัดการ

บทบาทของกัปตัน
– บทบาทของผู้รายงาน
– บทบาทของผู้ออกแบบ
– บทบาทของคุณครู
– บทบาทของวาทยากร

4. ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการ

– เข้าใจ “กฎพื้นฐานในพฤติกรรมของมนุษย์”
– ทักษะการเป็นตัวอย่างต้นแบบ
– ทักษะการสื่อสารและการสอนงาน (Communication & Coaching)

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เนื้อหาการอบรมต่างๆ ข้างต้น จากการบรรยายและฝึกปฏิบัติ  ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างกระตือรือร้น