ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

HOME > วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ได้มีการจัดอบรมเรื่องโค้ชชิ่ง (Coaching) ที่จัดขึ้นเฉพาะสำหรับบริษัท N ที่ศรีราชา 【คลิกเพื่อดูรายละเอียด】

2018-11-01

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ได้มีการจัดอบรมเรื่องโค้ชชิ่ง (Coaching) ที่จัดขึ้นเฉพาะสำหรับบริษัท N ที่ศรีราชา 【คลิกเพื่อดูรายละเอียด】

ในวันนั้นได้มีผู้จัดการ 12 ท่าน จากบริษัท N (ชื่อย่อ) เข้าร่วมการอบรม

โดยเนื้อหาการอบรมมีดังต่อไปนี้

1.การโค้ชชิ่งคืออะไร

2.มุมมองสำคัญ 3 ประการที่โค้ชควรมี

3.กฎพื้นฐานในการโค้ชชิ่ง 3 ประการ

4.3 ทักษะสำคัญในการโค้ชชิ่ง

5.การโค้ชชิ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

6.การฝึกปฏิบัติโค้ชชิ่ง

โดยจากเนื้อหาดังกล่าว ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านได้รับการอบรมโดยการเรียนจากทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริง  โดยเฉพาะการโค้ชชิ่งจำเป็นต้องฝึกโดยอาศัยการทำจริง ดังนั้นผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจึงได้ฝึกโค้ชชิ่งจากการ role play เพื่อได้ทดลองปฏิบัติจริง