ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

HOME > วันที่ 12, 13 และ 30 ตุลาคม ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “ปรัชญาองค์กรและการสร้างทีม (Corporate Philosophy & Team Building)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบริษัท A ที่จังหวัดชลบุรี

2017-11-01

วันที่ 12, 13 และ 30 ตุลาคม ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “ปรัชญาองค์กรและการสร้างทีม (Corporate Philosophy & Team Building)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบริษัท A ที่จังหวัดชลบุรี

ในการฝึกอบรมนี้ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึง “การทำปรัชญาองค์กรให้เป็นรูปธรรม”

ปรัชญาองค์กรนั้นไม่ใช่เพียงแค่ประกาศให้รับรู้  มันจะไม่มีความหมายใดเลยหากสมาชิกทุกคนในทีมไม่สามารถเข้าใจและทำให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม

แล้วสมาชิกทุกคนในทีมจะทำให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างไรล่ะ

วิธีการก็คือต้องพัฒนาปรัชญาองค์กรให้เป็นการปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ทันทีตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไป   แน่นอนว่าเมื่อคุณได้ตัดสินใจที่จะปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งสำคัญคือ สมาชิกทุกคนในทีมจะต้องลงมือปฏิบัติ 100%   ซึ่งเราจะมั่นใจว่าการปฏิบัตินั้นจะได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกคนในทีมเห็นพ้องต้องกันเสียก่อน   ด้วยเหตุนี้สมาชิกทุกคนในทีมจึงต้องมีส่วนร่วมในขั้นตอนการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม (ข้อพีงปฏิบัติ / Code of Conduct)   ซึ่งโดยปกติแต่ละบริษัทจะมีการดำเนินการขั้นตอนนี้ในหน่วยงาน

ในการฝึกอบรม เราได้ขอให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตามปรัชญาองค์กรขึ้นมา 5 ข้อ เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจขั้นตอนนี้อย่างลึกซึ้ง

 

 

เนื่องจากแนวปฏิบัติตามปรัชญาองค์กรที่เป็นรูปธรรมนี้ควรจะถูกกำหนดขึ้นโดยสมาชิกทุกคนในทีมผสมผสานความคิดร่วมกัน  การจะทำเช่นนั้นได้เราจะต้องทำให้ทีมมีความสามัคคีและเข้มแข็งเสียก่อน  ในการฝึกอบรมนี้เราจึงได้จัดโปรแกรมสร้างทีมให้เข้มแข็งก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการทำให้ปรัชญาองค์กรเป็นรูปธรรม  ซึ่งการจะทำให้ทีมเข้มแข็งได้จำเป็นต้องสร้างให้สมาชิกในทีมเกิดความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

แต่เราจะสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกันได้อย่างไรล่ะ

เราต้องค้นหาว่าสมาชิกในทีมแต่ละคนมีสิ่งใดที่ควรแก่การเคารพยกย่องให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ซึ่งในช่วงแรกของการอบรมนี้เราได้จัดโปรแกรมขึ้นตามวิธีการของ COLEGG