ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

บริษัท โคลเอก จำกัด เป็นบริษัทให้คำปรึกษาระดับมืออาชีพ
สำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับบริษัทญี่ปุ่น
ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย 
ซึ่งบริการฝึกอบรม ออกแบบระบบการบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากรบุคคลและการให้คำปรึกษา

บริการอบรมสัมมนา โดยบริษัทอบรมญี่ปุ่นที่เป็นบริษัทให้คำปรึกษาระดับมืออาชีพ

เรานำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมหลากหลายที่รับประกันประสิทธิภาพในการฝึกอบรมทั้ง สำหรับชาวไทยและชาวญี่ปุ่น
ที่มาทำงานในประเทศไทย นอกจากนี้ทีมงานบริษัทอบรมญี่ปุ่น
ของเราสามารถออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของแต่ละบริษัทเป็นพิเศษอีกด้วย

การพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม)

ตัวอย่างความต้องการของบริษัทที่ต้องการหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับองค์กร

  • การฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาประจำที่ประเทศไทยโดยที่ยังไม่มีประสบการณ์
    การบริหารจัดการในประเทศญี่ปุ่นมาก่อน และผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้จัดการในประเทศไทยเป็น
    ครั้งแรก
  • การฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับชาวไทยที่ได้รับการคาดหวังว่าจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการ
    เพื่อให้มีการบริหารจัดการโดยชาวไทยในองค์กร

การฝึกอบรมโดยบริษัทโคลเอกจำกัด จะไม่ได้เป็นการฝึกอบรมแบบครั้งเดียวจบ
จากมุมมองด้านการพัฒนาบุคลากร ต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โคลเอกจะส่งมอบ
การฝึกอบรมด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้
① ระบุให้ชัดเจนถึงเป้าหมายการฝึกอบรมทั้งด้านความรู้และทักษะของผู้เข้ารับการอบรมแต่ละท่าน
ที่ควรได้รับการพัฒนาให้มากขึ้น
➁ ทำให้เห็นเป็นภาพด้วยข้อมูลที่เป็นตัวเลข
③ แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังการฝึกอบรม ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
แต่ละท่านได้มีการพัฒนาตามหลักการ PDCA

> เนื้อหาสำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไปและตามความต้องการขององค์กร

การออกแบบระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ประสบการณ์ต่างๆที่บางท่านอาจจะเคยได้ยินมาว่า บางบริษัทไม่มีระบบบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนเพียงพอ
หรือบางบริษัทมีระบบการบริหารงานบุคคลแต่ไม่ค่อยดี หรือบางบริษัทมีระบบการบริหารงานบุคคลที่ไม่สอดคล้อง
กับสภาพที่เป็นปัจจุบัน เป็นต้น
เราบริการออกแบบระบบบริหารงานบุคคลทั้งหมด เช่น ระบบเกรดของพนักงาน ระบบบริหารจัดการด้านโครงสร้างเงินเดือน
ระบบการปรับตำแหน่ง เลื่อนขั้น ระบบการประเมินผลงาน ระบบการจ่ายโบนัส เป็นต้น
ระบบที่เราออกแบบ จะเป็นระบบที่พนักงานชาวไทยยอมรับและสามารถทำให้ผู้จัดการชาวญี่ปุ่นสามารถนำไปใช้ได้อย่าง
สะดวกอีกด้วย

การออกแบบระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล

จริงๆแล้ว สิ่งที่ควรแนะนำก็คือ การสร้างระบบบริหารงานบุคคลทั้งหมดในคราวเดียวกัน เนื่องจากแต่ละระบบ
มีความเกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม เราสามารถออกแบบระบบแต่ละส่วนได้ หรือแก้ไขระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันให้
ถูกต้องหรือใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ได้ สิ่งสำคัญก็คือเราไม่ได้จบที่การออกแบบระบบให้เท่านั้น ในทุกๆระบบจะต้องนำมาใช้บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ถูกต้องในกลไกของระบบ ดังนั้น เรานำเสนอทั้งการฝึกอบรมให้กับพนักงานผู้รับผิดชอบและการติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับการนำไปใช้

> เนื้อหาสำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไปและตามความต้องการขององค์กร

การให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล

ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายในบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทย เช่น ปัญหาด้านแรงงาน การประท้วง การปฏิเสธไม่ทำงาน
ล่วงเวลา การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฏหมายหรือกฏระเบียบต่างๆ หรือการรับเข้าทำงานแบบไม่ซื่อสัตย์ หรือการเลิกจ้างแบบไม่เป็นธรรม เป็นต้น
ถ้ามีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นด้านไหน กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา โคลเอกยินดีสนับสนุนท่านในการแก้ไขปัญหา

การให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล

เรายังมีบริหารแปลเอกสารหรือล่าม (ไทย ญี่ปุ่น)ระดับมืออาชีพไว้บริการท่าน

> เนื้อหาสำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไปและตามความต้องการขององค์กร